26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

Specifikace oboru

Kód oboru a název: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Kategorie vzdělávání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Délka studia: 4 roky

Forma studia: Denní – prezenční

Zakončení studia: Maturitní zkouška

Školní vzdělávací program (ŠVP): Elektrotechnika

Studijní trajektorie:
Odborné předměty, se kterými se student setká během 4 let svého studia a jejich vzájemná návaznost.

Studijní trajektorie oboru elektrotechnika napříč 4 ročníky studia pro všechny možné specializace (pdf)

Učební plán:
Přehled všech odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů po dobu 4 let s časovou dotací ve výukovém týdnu. Sloupec cvičení znamená, kolik hodin je věnováno praktickému procvičování z počtu hodin výkladu. Např. 5/2 znamená, že z 5 celkových hodin týdně, jsou 2 hodiny cvičení týdně.

Učební plán oboru elektrotechnika denní studium (pdf)

Předpoklady pro studium tohoto oboru: Matematika, Fyzika.

Popis studia

Vzdělávání studentů oboru informační technologie vychází ze společného teoretického základu současné elektrotechniky, kterým se budou studenti průběžně seznamovat v průběhu celého studia. Ke společnému základu elektrotechniky jsou již od prvního ročníku přidruženy i další odborné předměty jako je energetika, elektrické stroje a elektrotechnická měření.  Vedle odborných předmětů a praxe se studenti učí i všeobecně vzdělávací předměty. Ze všeobecných předmětů je kladen důraz zejména na anglický jazyk pro komunikaci a český jazyk pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky.

Absolventi mají znalosti a schopnosti řešit technické a ekonomické problémy jak v oblasti automatizační, výpočetní i číslicové techniky a spotřební elektroniky, tak v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Absolvent je univerzální technik v celé oblasti elektrotechniky.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou pracovat jako programátoři CNC apod., energetici, konstruktéři, projektanti, vývojoví pracovníci, zkušební technici a další technicko-hospodářští pracovníci na různých úrovních. Všichni absolventi jsou připraveni pro případné pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru nebo na VOŠ Františka Křižíka. Všichni absolventi jsou připraveni pro případné pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru. Nejčastěji naši absolventi navštěvují vysoké školy:

 

Elektrické stroje a přístroje – elektromobilita

Zajímá tě, jak fungují nejnovější elektrické stroje? Chceš vědět, jak si správně vybrat potřebný stroj? V tomto předmětu se toto všechno naučíš. Díky němu získáš všeobecný rozhled, který budeš moci uplatnit i v jiných předmětech, jako například Elektrotechnická měření, ve kterých budeš na těchto probádaných strojích měřit. Ale co praktické využití elektrických strojů? K tomu ti dobře poslouží zaměření Elektromobilita, kde ti nastíníme danou problematiku a naučíme tě se v ní orientovat.

CAD systémy a 3D tisk

Tento předmět navazuje na poznatky získané z hodin technického kreslení. Tyto získané vědomosti dále rozvineš v programu AutoCAD, kde budeš kreslit 2D, ale i 3D výkresy. Takový výkres se hodí pro projekty, a tak máš skvělý základ pro to, být projektantem, který navíc může získat certifikát. Celá tvoje práce v programu AutoCAD bude mít návaznost v hodinách praktického vyučování, kde se naučíš vytvářet kompletní projekty elektroinstalací. Touto prací se také budeš moci přímo podílet na některých projektech ve škole. Na závěr je dobré zmínit, že některé 3D návrhy si u nás můžeš vytisknout na našich 3D tiskárnách.

Elektroenergetika

Energie hýbe světem a bez elektrické energie si dnes již svůj život umí představit jen málokdo. Elektrickou energii musíme vyrobit, ale také spolehlivě dopravit až ke koncovému spotřebiteli. K tomu nám slouží elektrizační soustava. V průběhu 3. a 4. ročníku se seznámíš se všemi částmi elektrizační soustavy.
Ve 3. ročníku začneme přehledem všech sítí. Naučíš se vytvořit projekt elektrické instalace v bytě a v hodinách praxe si budeš moci vyzkoušet kreslit svůj návrh v programu CAD, jako to dělají běžně projektanti. Naučíme tě počítat sítě nízkého i vysokého napětí. Budeš umět správně navrhnout napájecí vodiče a jejich jištění.
Ve 4. ročníku se seznámíš se všemi druhy elektráren a vedeními nejvyšších napěťových hladin. Důležité je také pochopit, jak můžeme elektrizační soustavu řídit. V soustavě může docházet k řadě poruch, a proto je důležité je znát a umět před nimi soustavu ochránit. Naučíš se rozeznávat nejvýznamnější poruchy a způsoby ochran před jejich účinky.
Teoretická výuka je doplněná zpracováním konkrétních reálných projektů a odbornými exkurzemi do výrobních provozů, elektráren a rozvoden.

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE
transformátory – indukční motory – generátory – lineární motory –
krokové motory – EC motory – frekvenční měniče

ELEKTROENERGETIKA
elektrizační soustava – dimenzování a jištění – instalace NN – VN – VVN –
zkraty – přepětí – výroba – řízení soustav

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
světlo – teplo – pohony – elektromobilní systémy – akumulace –
nabíjecí stanice

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ
měřící přístroje – metody měření – praktická měření v laboratořích

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
vodní – větrné – fotovoltaické – spalování biomasy –
bioplynové stanice

AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA A ROBOTIKA
snímače – komunikace – přenos signálů – akční prvky – programování –
PLC – robotika – manipulátory

ELEKTRONIKA
prvky obvodů – filtry – zesilovače – oscilátory – napájecí zdroje –
výkonová elektronika – audiovizuální technika

EZS SYSTÉMY
poplachové systémy – instalace a rozvody – kamerové systémy –
diagnostika

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
počítačové sítě – bezpečnost dat – grafika – webové stránky –
programování – databáze

CAD SYSTÉMY
vlastnosti a funkce CAD systémů – 2D – 3D – AutoCAD – Invertor –
3D tisk