Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů

§16 výchova, vzdělávání a osvěta se provádějí tak, aby vedly k jednání a myšlení, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách

§6 trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Systém EVVO ve škole vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO ve školách a školských zařízení 16745/2008 – 22

Krátkodobý plán enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2020-2022 (pdf)

Školní program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (pdf)

Fotovoltaický článek a fotometrické zařízení

Fotovoltaický článek fotoV měsíci červnu 2001 byl v objektu školy Na Příkopě 16 instalován v rámci akce Slunce do škol demonstrační fotovoltaický zdroj FVS 2000 pro přímou přeměnu energie slunečního záření na energii elektrickou se jmenovitým výkonem 1000W.

Zjistit více

Fotovoltaický článek fotoOd června 2003 je v objektu školy Na Příkopě 16, Praha 1 nainstalováno fototermické zařízení. Fototermické zařízení realizuje přeměnu sluneční energie na energii tepelnou, která se využívá k ohřevu teplé užitkové vody.

Zjistit více

Od roku 2011 se naše škola se zapojila do projektu Zelená škola

V listopadu roku 2011 se naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům, studentům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a baterie, ale i další elektroodpad (tonery z tiskáren, kalkulačky, mobily, CD, DVD, drobné kuchyňské elektrospotřebiče apod.). Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn ve druhém patře budovy Na Příkopě 16 i v Peckově 2. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.Logo zelená škola

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Projekt spadá do gesce RNDr. Marešové.