Obor Energetika

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky

Základní Informace

Dne 19. března 2018 udělilo MŠMT pro VOŠ a SPŠE F. Křižíka akreditaci změně ve vzdělávacím programu 26-41-N/02 Silnoproudá elektrotechnika. Účinnost akreditace se stanoví k 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem a její platnost od 1. září 2018 do 31. srpna 2024

Od 1. 9. 2013 otevřela škola nový akreditovaný vzdělávací program 26-41-N/02 Silnoproudá elektrotechnika.
Hlavními rozdíly proti původnímu vzdělávacímu programu jsou modulární systém struktury učiva, kreditní systém hodnocení výsledků vzdělávání a prodloužení odborné praxe v letním období 3. ročníku na 14 týdnů.
Modulární systém struktury učiva umožňuje studentům vytvořit si vlastní průchod učebním plánem. Kromě povinných modulů studují ve 2. a 3. ročníku šest z dvanácti volitelných modulů, které si zvolí a které profilují zaměření jejich vzdělávání. Omezující podmínkou při volbě volitelných modulů je předepsaný minimální počet studentů pro studium zvoleného modulu.
Kreditní systém hodnocení stanovuje minimální počet kreditů, který musí student získat v každém období a za celou dobu vzdělávání. Systém tak přispívá ke zvýšení prostupnosti v celém sektoru terciárního vzdělávání. Uchazečům o přestup na školu nemohou být ale kredity uznány automaticky, vždy jsou také zohledňovány deklarované i skutečné výstupy z předchozího vzdělávání.

Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy tak, aby našli uplatnění v širokém spektru praktických činností (konstrukce, projekce, řízení činnosti, servis, propagace, obchodování, podnikání) v oblastech silnoproudé elektrotechniky, které mají univerzální využití (rozvody elektrické energie, světelná a elektrotepelná technika, pohony, řídící technika, obnovitelné zdroje energie) v domácnostech, v průmyslových provozech, ve veřejných budovách, v zařízeních pro sport a kulturu apod.

Vzdělávací program je určen všem absolventům středního vzdělání s maturitní zkouškou, kteří prokázali zdravotní způsobilost pro práci na elektrických zařízeních a splnili podmínky přijímacího řízení. Tzn., že studenti mohou mít všeobecné znalosti získané např. v gymnáziu, nebo naopak spíše specifické odborné znalosti získané v některé střední odborné škole.

Vzdělávací programy

Učební plány

Organizace studia

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a konzultací. Důraz je kladen na samostatnou práci a tvůrčí přístup studentů k řešení úloh. Teoretická a praktická výuka je průběžně doplňována exkurzemi.

Ukončení studia

Studium je zakončeno absolutoriem, což je zkouška složená z teoretických znalostí z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Absolvent vyšší odborné školy získá právo užívat titul „Diplomovaný specialista“, ve zkratce „DiS.“.

Uplatnění absolventů

Po získání odpovídající praxe může být absolvent zařazen jako vedoucí specialista, např. vedoucí projektant, vedoucí konstruktér, vedoucí technickohospodářský pracovník, manažer, podnikatel apod.

Absolvent umí např. vypracovat projekt rozvodů elektrické energie, elektrického osvětlení a elektrického vytápění různých objektů a prostorů, vypracovat projekt elektrického pohonu nebo naprogramovat logický řídící systém. Absolvent umí s těmito zařízeními a obvody pracovat, obsluhovat je, měřit je, analyzovat, navrhovat jejich inovace, sledovat a hodnotit jejich kvalitu apod. Absolvent umí vytvořit všechny složky projektu elektrického zařízení na počítači pomocí odpovídajícího software.

Informace pro VOŠ o možnosti vrácení školného,

či jeho poměrné části v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR v průběhu pandemie Covid-19, naleznete v dokumentu.