Přijímací řízení pro SPŠ

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2021/22 – Přijati na odvolání

Obor Elektrotechnika: Elektrotechnika – Přijati na odvolání na SPŠ pro šk. rok 2021/22 (pdf).

Obor Informační technologie: Informační technologie – Přijati na odvolání na SPŠ pro šk. rok 2021/22 (pdf).

Rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku lze od 8. 6. v úředních hodinách kanceláře školy.

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2021/22

Obor Elektrotechnika: Elektrotechnika – Seznam přijatých z 1. kola přijímacího řízení na SPŠ pro šk. rok 2021/22 (pdf).

Obor Informační technologie: Informační technologie – Seznam přijatých z 1. kola přijímacího řízení na SPŠ pro šk. rok 2021/22 (pdf).

Výsledky prvních a posledních přijatých žáků v přijímacím řízení pro SPŠ na šk. rok 2021/22 (pdf).

Zápisový lístek musí být doručen do školy žákem, rodičem nebo poštou nejpozději do 4. 6. 2021 – nejlépe současně s vyzvednutím rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou – výjimku tvoří uchazeči přijatí na odvolání.

Rozhodnutí o přijetí žáka si lze vyzvednout:

 • 21. 5. do 18:00 v kanceláři školy.
 • 24. 5. od 7:00 do 18:00 v kanceláři školy.
 • V další dny 7:00 až 15:00 v kanceláři školy. Nejpozději však do 4. 6. 2021.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána v pondělí 24. 5. 2021 poštou.

Elektrotechnika – Seznam nepřijatých na SPŠ pro šk. rok 2021/22 (pdf).

Informační technologie – Seznam nepřijatých na SPŠ pro šk. rok 2021/22 (pdf).

Odvolání proti nepřijetí ke studiu (docx).

1. kolo přijímacího řízení - Denní studium 2021/22

Kritéria pro přijímací řízení

 1. Hodnotíme první pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy (nebo odpovídající období nižšího stupně víceletých gymnázií), v případě slovního hodnocení je příslušná ZŠ povinna podle § 51 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) převést toto hodnocení na klasifikaci.
 2. Z průměrného prospěchu sestavíme pořadí žáků a za pořadí přidělíme stejné bodové ohodnocení (1.místo 1bod, 2.místo 2body ….) a tento bodový zisk násobíme 0,4.
 3. Z výsledků jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) sestavíme a obodujeme pořadí stejným způsobem, ale tento bodový zisk násobíme 0,6.
 4. Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 5. Minimální počet bodů u JPZ z testu z matematiky nutných pro přijetí je 12 a z testu z českého jazyka je 10.
 6. Uchazeči, kteří nebudou na základě § 20 a § 60b odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školského zákona konat jednotný test z českého jazyka, budou konat pohovor ověřující znalost českého jazyka. Pro výpočet pořadí jim bude započtena hodnota určená Cermatem (podle redukovaného pořadí v přijímací zkoušce). Uchazeč, který v pohovoru neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka, nemůže být ke studiu přijat.
 7. Dodání potvrzení k pobytu cizinců (§ 20 odst. 3 školského zákona).

Po sečtení bodů bude vytvořeno pořadí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, vzestupným způsobem (čím méně bodů, tím lepší umístění) a tito budou přijímáni do naplnění kapacity.

Přihláška ke stažení zde:

Otevření tříd prvního ročníku ve školním roce 2021/2022:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme informace o počtu otevíraných tříd prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 v denním SPŠ.

SPŠ denní studium:
– Maximální počet otevíraných tříd: 4 (120 žáků)
Obory vzdělání:
1) 26-41-M/01 Elektrotechnika – 2 třídy (60 žáků) – ŠVP: Elektrotechnika
2) 18-20-M/01Informační technologie – 2 třídy (60 žáků) – ŠVP: Informační technologie v elektrotechnice

Termíny a důležité informace pro přijímací řízení pro šk. rok 2021/22

POZOR: MŠMT vydalo Opatření obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek, podle nich došlo k těmto změnám:

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit:
– potvrzení o negativním testu, který byl proveden v posledních 7 dnech, vydané příslušnou ZŠ. Formulář pro potvrzení o testování ZŠ (pdf)

Toto potvrzení lze nahradit:
– Potvrzením o negativním testu z akreditované laboratoře ne starší 7 dnů,
– dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID–19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
– certifikátem o provedeném očkování, od kterého uběhlo 14 dní od 2. dávky.

POZOR: Změna termínů konání JPZ v souladu s úpravou dle MŠMT (pdf) a vydaném oběžníku ředitele školy – Změna termínů konání MZ a JPZ 2020/21 (pdf)

 1. Uchazeč může podat dvě přihlášky na střední školu – je-li zájem o dva obory na naší škole, musí být škola uvedena na 1. i 2. místě.
 2. Vyžadujeme potvrzení lékaře pro všechny obory.
 3. Do 1. 3. 2021 musí být přihláška předána osobně na školu nebo odeslána poštou.
 4. Zákonní zástupci po 1. 3. 2021 dostanou informační dopis s přiděleným registračním číslem pro uchazeče a dalšími informacemi.
 5. 3. 5. 2021 se konají jednotné přijímací zkoušky na škole, která je uvedena na přihlášce na 1. místě.
 6. 4. 5. 2021 se konají jednotné přijímací zkoušky na škole, která je uvedena na přihlášce na 2. místě.
 7. Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen 21. 5. 2021 (30. 4. 2021) na webu školy pod registračními čísly a též na nástěnce ve vestibulu školy
  • pouze nepřijatí dostanou doporučeným dopisem rozhodnutí
  • zákonní zástupci přijatých si vyzvednou rozhodnutí osobně v kanceláři školy.
 8. Zápisový lístek musí být doručen do školy žákem, rodičem nebo poštou nejpozději do 4. 6. 2021 – nejlépe současně s vyzvednutím rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou – výjimku tvoří uchazeči přijatí na odvolání.

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu a to dle opatření  MŠMT – Přijímací zkoušky – dodatek (pdf).

Kontakt: RNDr. Marie Marešová – telefon 224 213 769, 778 736 241, marie.maresova@skolakrizik.cz