Přijímací řízení pro SPŠ

1. kolo přijímacího řízení - Denní a dálkové studium 2020/21

Ředitel školy vypisuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

18-20-M/01 Informační technologie – Denní forma
26-41-M/01 Elektrotechnika – Denní forma
26-41-M/01 Elektrotechnika – Dálková forma

Do 1. 3. 2020 musí být přihláška společně s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti předána osobně na školu nebo odeslána poštou.

Uchazeč může podat dvě přihlášky na střední školu – je-li zájem o dva obory na naší škole, škola musí být uvedena na 1. i 2. místě. Vyžadujeme potvrzení lékaře pro všechny obory. Zákonní zástupci po 1. 3. 2020 dostanou informační dopis s přiděleným registračním číslem pro uchazeče a dalšími informacemi.

Přijímací řízení pro školní rok 2020 – 2021: Změny v souvislosti s COVID-19

8. 6. 2020 se konají jednotné přijímací zkoušky pouze na škole, která je uvedena na přihlášce na 1. místě (výsledky dostane i škola na 2. místě).

Na tyto zkoušky byli uchazeči pozváni dopisem dne 15. 5. 2020.

Uchazeč před vstupem do budovy školy odevzdá vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.Formulář lze stáhnou z našich stránek (pdf). V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Žádáme uchazeče, aby dodržovali přísná hygienická opatření, přišli v roušce, při příchodu použili desinfekci, dodržovali rozestupy. Zákonní zástupci nemají povolený vstup do prostor školy.

Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen 16. 6. 2020 ve 14.00 hodin na webu školy pod registračními čísly (P…/20) a též na nástěnce ve vestibulu školy;

pouze nepřijatí dostanou doporučeným dopisem rozhodnutí;  zákonní zástupci přijatých si vyzvednou rozhodnutí osobně v kanceláři školy.
16. 6. 2020 v 11.00 mohou zákonní zástupci uchazečů nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (není to informace, zda je uchazeč přijat či ne).

Zápisový lístek musí být doručen do školy žákem, rodičem nebo poštou nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení – nejlépe současně s vyzvednutím rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou – výjimku tvoří uchazeči přijatí na základě nového rozhodnutí.

Kritéria pro přijímací řízení

Denní studium SPŠ

1) Hodnotíme první a druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy (nebo odpovídající období nižšího stupně víceletých gymnázií).
2) Z průměrného prospěchu sestavíme pořadí žáků a za pořadí přidělíme stejné bodové ohodnocení (1.místo 1bod, 2.místo 2body ….) a tento bodový zisk násobíme 0,4.
3) Z výsledků jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) sestavíme a obodujeme pořadí stejným způsobem, ale tento bodový zisk násobíme 0,6.
4) Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
5) Minimální počet bodů u JPZ z testu z matematiky nutných pro přijetí je 12 a z testu z českého jazyka je 10.
6) Uchazeči, kteří nebudou na základě § 20 a § 60b odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školského zákona konat jednotný test z českého jazyka, budou konat pohovor ověřující znalost českého jazyka. Pro výpočet pořadí jim bude započtena hodnota určená Cermatem (podle redukovaného pořadí v přijímací zkoušce). Uchazeč, který v pohovoru neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka, nemůže být ke studiu přijat.
7) Dodání potvrzení k pobytu cizinců (§ 20 odst. 3 školského zákona). Po sečtení bodů bude vytvořeno pořadí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, vzestupným způsobem (čím méně bodů, tím lepší umístění) a tito budou přijímáni do naplnění kapacity.

Dálkové studium SPŠ
Podmínka pro přijetí – úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, vykonání jednotné přijímací zkoušky a u cizinců doložení potvrzení k pobytu.

Přihláška ke stažení zde:

Otevření tříd prvního ročníku ve školním roce 2020/2021:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme informace o počtu otevíraných tříd prvního ročníku ve školním roce 2020/2021 v denním a dálkovém studiu SPŠ.

SPŠ denní studium:
– Maximální počet otevíraných tříd: 5 (150 žáků)
Obory vzdělání:
1) 26-41-M/01 Elektrotechnika – 3 třídy (90 žáků) – ŠVP: Elektrotechnika
2) 18-20-M/01Informační technologie – 2 třídy (60 žáků) – ŠVP: Informační technologie v elektrotechnice
SPŠ dálkové studium:
– Maximální počet otevíraných tříd: 1 (30 žáků)
Obory vzdělání:
1) 26-41-M/01 Elektrotechnika – 1 třída (30 žáků) – ŠVP: Elektrotechnika

Přípravné kurzy na přijímací řízení pro šk. rok 2020/21

Příravné kurzy vedou jednotliví učitelé – garanti předmětů, ze kterých se koná státní test u přijímacího řízení.

Všechny přípravné kurzy jsou již plně obsazeny.

Termíny a zápis

Přípravné kurzy budou zahájeny druhý týden v lednu:

  • pondělí 13. 1. 2020 v 15.30 – 17.00 matematika učebna 8,
  • středa 15. 1. 2020 v 15.30 – 17.00 český jazyk učebna 8

Probíhají každý týden, kromě všech prázdnin až do termínu přijímacích testů. Zájemci se hlaste na uvedený kontakt, uveďte vždy, o který kroužek máte zájem. Žák je přihlášen v okamžiku, kdy jsou peníze na účtu.

Kontakt: RNDr. Marie Marešová – telefon 224 213 769, 778 736 241, marie.maresova@skolakrizik.cz