Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2023/24

1. kolo přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení - Denní studium 2023/24

Kritéria pro přijímací řízení

 1. Hodnotíme první a druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy (nebo odpovídající období nižšího stupně víceletých gymnázií).
 2. Z průměrného prospěchu sestavíme pořadí žáků a za pořadí přidělíme stejné bodové ohodnocení (1.místo 1bod, 2.místo 2body ….) a tento bodový zisk násobíme 0,4.
 3. Z výsledků jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) sestavíme a obodujeme pořadí stejným způsobem, ale tento bodový zisk násobíme 0,6.
 4. Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 5. Minimální počet bodů u JPZ z testu z matematiky nutných pro přijetí je 15 a z testu z českého jazyka je 12.
 6. Uchazeči, kteří nebudou na základě § 20 a § 60b odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školského zákona konat jednotný test z českého jazyka, budou konat pohovor ověřující znalost českého jazyka. Pro výpočet pořadí jim bude započtena hodnota určená Cermatem (podle redukovaného pořadí v přijímací zkoušce). Uchazeč, který v pohovoru neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka, nemůže být ke studiu přijat.

Po sečtení bodů bude vytvořeno pořadí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, vzestupným způsobem (čím méně bodů, tím lepší umístění) a tito budou přijímáni do naplnění kapacity.

Přihláška ke stažení zde:

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy jsou naplněny a další přihlášky nepřijímáme.

Otevření tříd prvního ročníku ve školním roce 2023/2024:

V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme informace o počtu otevíraných tříd prvního ročníku ve školním roce 2023/2024 v denním studiu SPŠ.

SPŠ denní studium:
– Maximální počet otevíraných tříd: 4 (120 žáků)
Obory vzdělání:
1) 26-41-M/01 Elektrotechnika – 2 třídy (60 žáků) – ŠVP: Elektrotechnika
2) 18-20-M/01Informační technologie – 2 třídy (60 žáků) – ŠVP: Informační technologie v elektrotechnice

Termíny a důležité informace pro přijímací řízení pro šk. rok 2023/24

 1. Uchazeč může podat dvě přihlášky na střední školu – je-li zájem o dva obory na naší škole, musí být škola uvedena na 1. i 2. místě.
 2. Vyžadujeme potvrzení lékaře pro všechny obory.
 3. Do 1. 3. 2023 musí být přihláška předána osobně na školu nebo odeslána poštou.
 4. Zákonní zástupci po 1. 3. 2022 dostanou informační dopis s přiděleným registračním číslem pro uchazeče a dalšími informacemi.
 5. 13. 4. 2023 se konají jednotné přijímací zkoušky na škole, která je uvedena na přihlášce na 1. místě.
 6. 14. 4. 2023 se konají jednotné přijímací zkoušky na škole, která je uvedena na přihlášce na 2. místě.
 7. Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen 2. 5. 2023 na webu školy pod registračními čísly a též na nástěnce ve vestibulu školy;
  • pouze nepřijatí dostanou doporučeným dopisem rozhodnutí;
  • zákonní zástupci přijatých si vyzvednou rozhodnutí osobně v kanceláři školy.
 8. Zápisový lístek musí být doručen do školy žákem, rodičem nebo poštou nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (17. 5. 2023) – nejlépe současně s vyzvednutím rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou – výjimku tvoří uchazeči přijatí na odvolání.

Kontakt: RNDr. Marie Marešová – telefon 224 213 769, 778 736 241, marie.maresova@skolakrizik.cz