Informace pro přijaté na školní rok 2024/2025:

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025:

1. kolo přijímacího řízení - Denní studium 2024/25

Kritéria pro přijímací řízení

 1. Hodnotíme první a druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy (nebo odpovídající období nižšího stupně víceletých gymnázií).
 2. Z průměrného prospěchu sestavíme pořadí žáků a za pořadí přidělíme stejné bodové ohodnocení (1.místo 1bod, 2.místo 2body ….) a tento bodový zisk násobíme 0,4.
 3. Z výsledků jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) sestavíme a obodujeme pořadí stejným způsobem, ale tento bodový zisk násobíme 0,6.
 4. Pokud nebude jednoznačné pořadí, dalším kritériem bude lepší bodový zisk z testu z Ma u JPZ, následuje lepší bodový zisk z druhého (horšího) testu z Ma u JPZ a v krajním případě rozhodne los.
 5. Pro obor Elektrotechnika je nutná zdravotní způsobilost potvrzená lékařem podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 6. Minimální počet bodů u JPZ z testu z matematiky nutných pro přijetí je 20 a z testu z českého jazyka je 15.
 7. Uchazeči, kteří nebudou na základě § 20 a § 60b odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školského zákona konat jednotný test z českého jazyka, budou konat pohovor ověřující znalost českého jazyka. Pro výpočet pořadí jim bude započtena hodnota určená Cermatem (podle redukovaného pořadí v přijímací zkoušce). Uchazeč, který v pohovoru neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka, nemůže být ke studiu přijat.

Po sečtení bodů bude vytvořeno pořadí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, vzestupným způsobem (čím méně bodů, tím lepší umístění) a tito budou přijímáni do naplnění kapacity.

Tiskopis přihlášky a jiné formuláře

Na stránkách MŠMT v sekci „Tiskopis přihlášky a jiné formuláře“ naleznete tiskopisy a další formuláře potřebné k podání přihlášky ke studiu na střední škole.

Informační web Přihlášky na střední školy

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat Jednotná přijímací zkouška na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Kontakt: RNDr. Marie Marešová – telefon 224 213 769, 778 736 241, marie.maresova@skolakrizik.cz

Informační tabulka první a poslední loňské přijímačky (pdf)

Otevření tříd prvního ročníku ve školním roce 2024/2025:

V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme informace o počtu otevíraných tříd prvního ročníku ve školním roce 2024/2025 v denním studiu SPŠ.

SPŠ denní studium:
– Maximální počet otevíraných tříd: 4 (120 žáků)
Obory vzdělání:
1) 26-41-M/01 Elektrotechnika – 2 třídy (60 žáků) – ŠVP: Elektrotechnika

2) 18-20-M/01Informační technologie – 2 třídy (60 žáků) – ŠVP: Informační technologie v elektrotechnice

Termíny a důležité informace pro přijímací řízení pro šk. rok 2024/25

Informace k přijímacímu řízení pro přihlášené uchazeče (pdf)

 1. Uchazeč může podat tři přihlášky na střední školu s jasně danou prioritou škol nebo oborů, kterou pak nelze měnit.
 2. Pro obor Elektrotechnika vyžadujeme potvrzení lékaře
 3. Do 20. 2. 2024 musí být podaná přihláška jedním ze tří způsobů
 4. Pomocí elektronického systému (IS) Cermatu
  • Plně elektronicky – zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč se přihlásí do systému např. bankovní identitou nebo s využitím datové schránky, tím je systém jednoznačně identifikuje a vyplní většinu údajů automaticky z centrálních registrů a je pouze doplněno jméno uchazeče, zvolená škola, studijní obor a priorita volby, do systému se následně vloží požadované přílohy (budou uvedeny v systému) – takto podaná přihláška se do školy nedoručuje a škola k ní má přístup přímo v systému.
  • Hybridní forma – zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč nemá. bankovní identitu ani datovou schránku, takže se nemůže přihlásit do systému a vstupuje do IS bez zadání své identity. Prostředí IS využije jako interaktivní formulář k vyplnění přihlášky, uvede všechny osobní údaje uchazeče, zvolenou školu, obor a další požadované údaje, dále vloží všechny požadované přílohy. Veškeré zadané údaje již zůstávají v IS a budou následně zpřístupněny uvedeným školám. Na závěr přihlášku ze systému vytiskne, podepíše a doručí na všechny vybrané školy.
 5. Ručním vyplněním přihlášky a jejím doručením do škol
 6. Termíny jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu jsou 12. 4. a 15. 4. 2024 (školu, na které uchazeč JPZ vykoná, určuje Cermat).
 7. Termíny jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu (pouze pro řádně omluvené uchazeče) jsou 29. 4. a 30. 4. 2024
 8. Výsledky budou vyhodnoceny školou a Cermatem po posledním náhradním termínu a zveřejněny budou v IS Cermatu, na našem webu a v budově školy 15. 5. 2024.
 9. Rozhodnutí o přijetí v tištěné podobě se nevyhotovuje a zápisové lístky jsou zrušeny.
 10. Odvolání proti rozhodnutí je možné, ale v případě nepřijetí z důvodu kapacity reálně nemá smysl, protože na školách nebudou volná místa a ani se neuvolní (pouze zcela výjimečně, pokud se uchazeč vzdá práva na přijetí).
 11. Výsledky jsou konečné a preferenci školy ani oboru nelze měnit.
 12. Dne 14. 5. 2024 od 8 do 10 hodin mají zákonní zástupci žáka, podle § 36 odst. 3 správního řádu, možnost (ne povinnost) vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v kanceláři školy. Nejedná se o informaci, zda uchazeč bude přijat.