Přijímací řízení pro SPŠ

2. kolo přijímacího řízení - Dálkové studium

Ředitel školy vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:
26-41-M/01 Elektrotechnika – Dálková forma

Do 28. 8. 2019 musí být přihláška společně s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti předána osobně na školu nebo odeslána poštou.

Kritéria pro přijímací řízení

Na střední školu – dálková forma:
– podmínkou přijetí je úspěšné ukončení základního vzdělávání.

Přihláška ke stažení zde:

Termíny přijímacího řízení:
– SPŠ dálkové: 28. 8. 2019, výsledky budou zveřejněny 29. 8. 2019

Přípravné kurzy na přijímací řízení pro šk. rok 2020/21

Příravné kurzy vedou jednotliví učitelé – garanti předmětů, ze kterých se koná státní test u přijímacího řízení.

Ve školním roce 2019/20 nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Zájemci mohou navštěvovat oba (Ma i Če), nebo pouze jeden kroužek podle svých potřeb.

Termíny a zápis

Přípravné kurzy budou zahájeny druhý týden v lednu:

 • pondělí 13. 1. 2020 v 15.30 – 17.00 matematika učebna 8,
 • středa 15. 1. 2020 v 15.30 – 17.00 český jazyk učebna 8

Probíhají každý týden, kromě všech prázdnin až do termínu přijímacích testů 14. 4. 2020. Zájemci se hlaste na uvedený kontakt, uveďte vždy, o který kroužek máte zájem. Žák je přihlášen v okamžiku, kdy jsou peníze na účtu.

 • Cena 500 Kč za kurz, v případě obou 800 Kč
 • Pouze matematika VS 1020 cena 500 Kč
 • Pouze český jazyk VS 2020 cena 500 Kč
 • Oba VS 3020 cena 800 Kč

Platba na účet č. 2001770049/6000. Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno žáka
Vyjímečně lze platit hotově 13. 1. a 15. 1. v 15.15 v kanceláři školy, aby nebyla narušena výuka.

Kontakt: RNDr. Marie Marešová – telefon 224 213 769, 778 736 241, marie.maresova@skolakrizik.cz

Přijímací řízení pro VOŠ

Základní Informace:

Přihlášku je možno zaslat poštou nebo předat osobně v kanceláři školy. Pokud již máte maturitní vysvědčení, přiložte k přihlášce jeho kopii. K přijímacímu řízení s sebou vezměte originál maturitního vysvědčení.

Přijímají se uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkoušku nekonají. O přijetí či nepřijetí rozhodují výsledky maturitní zkoušky. Nejvyšší váhu mají známky z matematiky a fyziky.

Kritéria pro přijímací řízení:

Přijímají se uchazeči, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání maturitou. Vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti.

Uchazeči ze zemí mimo EU musí také předložit doklad o platném povolení k pobytu a nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR.

Do 1. ročníku mohou být přijati uchazeči, kteří získají stanovený počet bodů za výsledky maturitní zkoušky:
Počet bodů = 50 děleno průměr známek na maturitním vysvědčení.
Maximální možný zisk je 50 bodů.

Do 2. ročníku mohou být přijati uchazeči, kteří prokáží požadované znalosti z odborných předmětů při přijímací zkoušce. Pořadí uchazečů je stanoveno součtem bodů z:

 1. Maturitní zkoušky:
  Počet bodů = 50 děleno průměr známek na maturitním vysvědčení.
  Maximální možný zisk je 50 bodů.
 2. Písemného testu ze základních znalostí z odborných předmětů:
  Počet bodů = počet správných – počet špatných odpovědí.
  Maximální možný zisk je 50 bodů.

Celkově může tedy uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Podmínkou přijetí do 2. ročníku je předložení dokumentů, které prokazují úplné nebo základní elektrotechnické vzdělání, a vykonání přijímací zkoušky, která proběhne formou písemného testu z předmětů Elektrotechnika, Elektrické stroje, Elektronika, Automatizace, Strojnictví, Informatika, Fyzika. Vyžadují se základní znalosti učiva střední odborné elektrotechnické školy.

Vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti.
V případě přijetí ke studiu je nutno zaplatit první splátku školného (1500,-Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. (Jedná se o dvě splátky ve stejné výši ročně.)

Aktuální informace:

3. kolo přijímacího řízení VOŠ bylo vyhlášeno a bude probíhat průběžně do 15. 10. 2019. Přihlášky podávejte průběžně v kanceláři školy.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ F. Křižíka dne 28. 8. 2019 (pdf)

Přihláška ke studiu ke stažení

(formulářové pdf, možno vyplnit na počítači):

Tematické okruhy k přijímacím zkouškám:

Základy elektrotechniky:

 • Ohmův zákon, odpor vodiče, spojování odporů
 • Kirchhoffovy zákony a řešení obvodů
 • Výkon a Jouleovy ztráty
 • Elektrostatika – kapacita kondenzátoru, spojování
 • Elektromagnetismus – mag. pole, mag. indukce, indukční zákon, Hopkinsonův zákon, indukčnost
 • Střídavé sin obvody trojfázové – druhy zapojení(Y a Δ), výkony

Elektrické stroje:

 • Transformátory – princip a použití, 1 fázové a 3 fázové, regulace napětí a paralelní chod
 • Indukční a stejnosměrné motory – princip a druhy, spouštění a řízení otáček, momentová ch-ka M = f(n)

Elektronika:

 • Základní vlastnosti a použití polovodičových prvků (dioda, tranzistor, tyristor)

Automatizace:

 • Snímače, akční členy, logické řízení

Výpočetní technika:

 • Základy: textového editoru, tabulkového procesoru, grafického editoru, hardware

Mechanika:

 • Základní mech. veličiny, vztahy a jejich jednotky (rychlost, dráha, zrychlení, síla, moment, tření)

Strojnictví:

 • Pružnost, pevnost, technické kreslení, části strojů, technologie