Přijímací řízení pro SPŠ

1. kolo přijímacího řízení - Denní a dálkové studium 2020/21

Ředitel školy vypisuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

18-20-M/01 Informační technologie – Denní forma
26-41-M/01 Elektrotechnika – Denní forma
26-41-M/01 Elektrotechnika – Dálková forma

Do 1. 3. 2020 musí být přihláška společně s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti předána osobně na školu nebo odeslána poštou.

Uchazeč může podat dvě přihlášky na střední školu – je-li zájem o dva obory na naší škole, škola musí být uvedena na 1. i 2. místě. Vyžadujeme potvrzení lékaře pro všechny obory. Zákonní zástupci po 1. 3. 2020 dostanou informační dopis s přiděleným registračním číslem pro uchazeče a dalšími informacemi.

14. 4. 2020 se konají jednotné přijímací zkoušky na škole, která je uvedena na přihlášce na 1. místě.
15. 4. 2020 se konají jednotné přijímací zkoušky na škole, která je uvedena na přihlášce na 2. místě.

Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen 30. 4. 2020 na webu školy pod registračními čísly a též na nástěnce ve vestibulu školy. Pouze nepřijatí dostanou doporučeným dopisem rozhodnutí. Zákonní zástupci přijatých si vyzvednou rozhodnutí osobně v kanceláři školy.
Zápisový lístek musí být doručen do školy žákem, rodičem nebo poštou nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení – nejlépe současně s vyzvednutím rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou – výjimku tvoří uchazeči přijatí na odvolání.  Zápisový lístek neodevzdávají přijatí uchazeči dálkového studia.

Kritéria pro přijímací řízení

Denní studium SPŠ

1) Hodnotíme první a druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy (nebo odpovídající období nižšího stupně víceletých gymnázií).
2) Z průměrného prospěchu sestavíme pořadí žáků a za pořadí přidělíme stejné bodové ohodnocení (1.místo 1bod, 2.místo 2body ….) a tento bodový zisk násobíme 0,4.
3) Z výsledků jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) sestavíme a obodujeme pořadí stejným způsobem, ale tento bodový zisk násobíme 0,6.
4) Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
5) Minimální počet bodů u JPZ z testu z matematiky nutných pro přijetí je 12 a z testu z českého jazyka je 10.
6) Uchazeči, kteří nebudou na základě § 20 a § 60b odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školského zákona konat jednotný test z českého jazyka, budou konat pohovor ověřující znalost českého jazyka. Pro výpočet pořadí jim bude započtena hodnota určená Cermatem (podle redukovaného pořadí v přijímací zkoušce). Uchazeč, který v pohovoru neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka, nemůže být ke studiu přijat.
7) Dodání potvrzení k pobytu cizinců (§ 20 odst. 3 školského zákona). Po sečtení bodů bude vytvořeno pořadí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, vzestupným způsobem (čím méně bodů, tím lepší umístění) a tito budou přijímáni do naplnění kapacity.

Dálkové studium SPŠ
Podmínka pro přijetí – úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, vykonání jednotné přijímací zkoušky a u cizinců doložení potvrzení k pobytu.

Přihláška ke stažení zde:

Otevření tříd prvního ročníku ve školním roce 2020/2021:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme informace o počtu otevíraných tříd prvního ročníku ve školním roce 2020/2021 v denním a dálkovém studiu SPŠ.

SPŠ denní studium:
– Maximální počet otevíraných tříd: 5 (150 žáků)
Obory vzdělání:
1) 26-41-M/01 Elektrotechnika – 3 třídy (90 žáků) – ŠVP: Elektrotechnika
2) 18-20-M/01Informační technologie – 2 třídy (60 žáků) – ŠVP: Informační technologie v elektrotechnice
SPŠ dálkové studium:
– Maximální počet otevíraných tříd: 1 (30 žáků)
Obory vzdělání:
1) 26-41-M/01 Elektrotechnika – 1 třída (30 žáků) – ŠVP: Elektrotechnika

Přípravné kurzy na přijímací řízení pro šk. rok 2020/21

Příravné kurzy vedou jednotliví učitelé – garanti předmětů, ze kterých se koná státní test u přijímacího řízení.

Všechny přípravné kurzy jsou již plně obsazeny.

Termíny a zápis

Přípravné kurzy budou zahájeny druhý týden v lednu:

 • pondělí 13. 1. 2020 v 15.30 – 17.00 matematika učebna 8,
 • středa 15. 1. 2020 v 15.30 – 17.00 český jazyk učebna 8

Probíhají každý týden, kromě všech prázdnin až do termínu přijímacích testů 14. 4. 2020. Zájemci se hlaste na uvedený kontakt, uveďte vždy, o který kroužek máte zájem. Žák je přihlášen v okamžiku, kdy jsou peníze na účtu.

Kontakt: RNDr. Marie Marešová – telefon 224 213 769, 778 736 241, marie.maresova@skolakrizik.cz

Přijímací řízení pro VOŠ

Základní Informace:

Přihlášku je možno zaslat poštou nebo předat osobně v kanceláři školy. Pokud již máte maturitní vysvědčení, přiložte k přihlášce jeho kopii. K přijímacímu řízení s sebou vezměte originál maturitního vysvědčení.

Přijímají se uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkoušku nekonají. O přijetí či nepřijetí rozhodují výsledky maturitní zkoušky. Nejvyšší váhu mají známky z matematiky a fyziky.

Kritéria pro přijímací řízení:

Přijímají se uchazeči, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání maturitou. Vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti.

Uchazeči ze zemí mimo EU musí také předložit doklad o platném povolení k pobytu a nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR.

Do 1. ročníku mohou být přijati uchazeči, kteří získají stanovený počet bodů za výsledky maturitní zkoušky:
Počet bodů = 50 děleno průměr známek na maturitním vysvědčení.
Maximální možný zisk je 50 bodů.

Do 2. ročníku mohou být přijati uchazeči, kteří prokáží požadované znalosti z odborných předmětů při přijímací zkoušce. Pořadí uchazečů je stanoveno součtem bodů z:

 1. Maturitní zkoušky:
  Počet bodů = 50 děleno průměr známek na maturitním vysvědčení.
  Maximální možný zisk je 50 bodů.
 2. Písemného testu ze základních znalostí z odborných předmětů:
  Počet bodů = počet správných – počet špatných odpovědí.
  Maximální možný zisk je 50 bodů.

Celkově může tedy uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Podmínkou přijetí do 2. ročníku je předložení dokumentů, které prokazují úplné nebo základní elektrotechnické vzdělání, a vykonání přijímací zkoušky, která proběhne formou písemného testu z předmětů Elektrotechnika, Elektrické stroje, Elektronika, Automatizace, Strojnictví, Informatika, Fyzika. Vyžadují se základní znalosti učiva střední odborné elektrotechnické školy.

Vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti.
V případě přijetí ke studiu je nutno zaplatit první splátku školného (1500,-Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. (Jedná se o dvě splátky ve stejné výši ročně.)

Aktuální informace:

1. kolo přijímacího řízení VOŠ bylo vyhlášeno a proběhne v pondělí 15. 6. 2020 v 9.00 hod. Přihlášky podávejte do pátku 29. 5. 2020 v kanceláři školy.

Přihláška ke studiu ke stažení

(formulářové pdf, možno vyplnit na počítači):

Tematické okruhy k přijímacím zkouškám:

Základy elektrotechniky:

 • Ohmův zákon, odpor vodiče, spojování odporů
 • Kirchhoffovy zákony a řešení obvodů
 • Výkon a Jouleovy ztráty
 • Elektrostatika – kapacita kondenzátoru, spojování
 • Elektromagnetismus – mag. pole, mag. indukce, indukční zákon, Hopkinsonův zákon, indukčnost
 • Střídavé sin obvody trojfázové – druhy zapojení(Y a Δ), výkony

Elektrické stroje:

 • Transformátory – princip a použití, 1 fázové a 3 fázové, regulace napětí a paralelní chod
 • Indukční a stejnosměrné motory – princip a druhy, spouštění a řízení otáček, momentová ch-ka M = f(n)

Elektronika:

 • Základní vlastnosti a použití polovodičových prvků (dioda, tranzistor, tyristor)

Automatizace:

 • Snímače, akční členy, logické řízení

Výpočetní technika:

 • Základy: textového editoru, tabulkového procesoru, grafického editoru, hardware

Mechanika:

 • Základní mech. veličiny, vztahy a jejich jednotky (rychlost, dráha, zrychlení, síla, moment, tření)

Strojnictví:

 • Pružnost, pevnost, technické kreslení, části strojů, technologie