Přijímací řízení pro SPŠ

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2019/20 pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika (pdf), 18-20-M/01 Informační technologie (pdf) a 26-41-M/01 Elektrotechnika – dálkové studium (pdf)

Výsledky nejlepšího a nejhoršího přijatého žáka dle redukovaného pořadí v prvním kole: Výsledky (pdf).

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vypisuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:
26-41-M/01 Elektrotechnika
18-20-M/01 Informační technologie

Uchazeč může podat dvě přihlášky na střední školu – je-li zájem o dva obory na naší škole, musí být škola uvedena na 1. i 2. místě.

Vyžadujeme potvrzení lékaře pro všechny obory.

Do 1. 3. 2019 musí být přihláška předána osobně na školu nebo odeslána poštou. Zákonní zástupci po 1. 3. 2019 dostanou informační dopis s přiděleným registračním číslem pro uchazeče a dalšími informacemi.

Kritéria pro přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení – školní rok 2019/20 1. kolo. (pdf)

Přihlášky ke stažení zde:

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/19:

 1. termín: pátek 12. dubna 2019 se konají jednotné přijímací zkoušky na škole, která
  je uvedena na přihlášce na 1. místě.
 2. termín: pondělí 15. dubna 2019 se konají jednotné přijímací zkoušky na škole, která
  je uvedena na přihlášce na 2. místě.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

 1. termín: 13. května 2019
 2. termín: 14. května 2019

Otevření tříd prvního ročníku ve školním roce 2019/2020:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme informace o počtu otevíraných tříd prvního ročníku ve školním roce 2019/2020 v denním a dálkovém studiu SPŠ.

SPŠ denní studium:

Maximální počet otevíraných tříd: 3 (90 žáků)
Obory vzdělání

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – 2 třídy (60 žáků)
  ŠVP: Elektrotechnika
 • 18-20-M/01 Informační technologie – 1 třída (30 žáků)
  ŠVP: Informační technologie v elektrotechnice

SPŠ dálkové studium:

Maximální počet otevíraných tříd: 2 (60 žáků)
Obory vzdělání:

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – 2 třídy (60 žáků)
  ŠVP: Elektrotechnika

Přípravné kurzy na přijímací řízení pro šk. rok 2019/20

Příravné kurzy vedou jednotliví učitelé – garanti předmětů, ze kterých se koná státní test u přijímacího řízení.

Termíny a zápis

Přípravné kurzy jsou již zahájeny.

Kontakt: RNDr. Marie Marešová – telefon 224 213 769, 778 736 241, marie.maresova@skolakrizik.cz

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2019/20

Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen 30. 4. 2019 pod registračními čísly a též na nástěnce ve vestibulu školy.
Pouze nepřijatí dostanou doporučeným dopisem rozhodnutí. Zákonní zástupci přijatých si vyzvednou rozhodnutí osobně v kanceláři školy.

Zápisový lístek musí být doručen do školy žákem, rodičem nebo poštou nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení – nejlépe současně s vyzvednutím rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou – výjimku tvoří uchazeči přijatí na odvolání.

Zápisový lístek neodevzdávají přijatí uchazeči dálkového studia.

 

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column]

Přijímací řízení pro VOŠ

Základní Informace:

Přihlášku je možno zaslat poštou nebo předat osobně v kanceláři školy. Pokud již máte maturitní vysvědčení, přiložte k přihlášce jeho kopii. K přijímacímu řízení s sebou vezměte originál maturitního vysvědčení.

Přijímají se uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkoušku nekonají. O přijetí či nepřijetí rozhodují výsledky maturitní zkoušky. Nejvyšší váhu mají známky z matematiky a fyziky.

Kritéria pro přijímací řízení:

Přijímají se uchazeči, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání maturitou. Vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti.

Uchazeči ze zemí mimo EU musí také předložit doklad o platném povolení k pobytu a nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR.

Do 1. ročníku mohou být přijati uchazeči, kteří získají stanovený počet bodů za výsledky maturitní zkoušky:
Počet bodů = 50 děleno průměr známek na maturitním vysvědčení.
Maximální možný zisk je 50 bodů.

Do 2. ročníku mohou být přijati uchazeči, kteří prokáží požadované znalosti z odborných předmětů při přijímací zkoušce. Pořadí uchazečů je stanoveno součtem bodů z:

 1. Maturitní zkoušky:
  Počet bodů = 50 děleno průměr známek na maturitním vysvědčení.
  Maximální možný zisk je 50 bodů.
 2. Písemného testu ze základních znalostí z odborných předmětů:
  Počet bodů = počet správných – počet špatných odpovědí.
  Maximální možný zisk je 50 bodů.

Celkově může tedy uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Podmínkou přijetí do 2. ročníku je předložení dokumentů, které prokazují úplné nebo základní elektrotechnické vzdělání, a vykonání přijímací zkoušky, která proběhne formou písemného testu z předmětů Elektrotechnika, Elektrické stroje, Elektronika, Automatizace, Strojnictví, Informatika, Fyzika. Vyžadují se základní znalosti učiva střední odborné elektrotechnické školy.

Vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti.
V případě přijetí ke studiu je nutno zaplatit první splátku školného (1500,-Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. (Jedná se o dvě splátky ve stejné výši ročně.)

Aktuální informace:

1. kolo přijímacího řízení VOŠ bylo vyhlášeno a proběhne v pondělí 17.6.2019 v 9.00 hod.

Přihláška ke studiu ke stažení

(formulářové pdf, možno vyplnit na počítači):

Tematické okruhy k přijímacím zkouškám:

Základy elektrotechniky:

 • Ohmův zákon, odpor vodiče, spojování odporů
 • Kirchhoffovy zákony a řešení obvodů
 • Výkon a Jouleovy ztráty
 • Elektrostatika – kapacita kondenzátoru, spojování
 • Elektromagnetismus – mag. pole, mag. indukce, indukční zákon, Hopkinsonův zákon, indukčnost
 • Střídavé sin obvody trojfázové – druhy zapojení(Y a Δ), výkony

Elektrické stroje:

 • Transformátory – princip a použití, 1 fázové a 3 fázové, regulace napětí a paralelní chod
 • Indukční a stejnosměrné motory – princip a druhy, spouštění a řízení otáček, momentová ch-ka M = f(n)

Elektronika:

 • Základní vlastnosti a použití polovodičových prvků (dioda, tranzistor, tyristor)

Automatizace:

 • Snímače, akční členy, logické řízení

Výpočetní technika:

 • Základy: textového editoru, tabulkového procesoru, grafického editoru, hardware

Mechanika:

 • Základní mech. veličiny, vztahy a jejich jednotky (rychlost, dráha, zrychlení, síla, moment, tření)

Strojnictví:

 • Pružnost, pevnost, technické kreslení, části strojů, technologie