Přijímací řízení pro SPŠ

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2019/20 pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika (pdf), 18-20-M/01 Informační technologie (pdf) a 26-41-M/01 Elektrotechnika – dálkové studium (pdf)

Výsledky nejlepšího a nejhoršího přijatého žáka dle redukovaného pořadí v prvním kole: Výsledky (pdf).

2. kolo přijímacího řízení - Dálkové studium

Ředitel školy vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:
26-41-M/01 Elektrotechnika – Dálková forma

Do 28. 8. 2019 musí být přihláška společně s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti předána osobně na školu nebo odeslána poštou.

Kritéria pro přijímací řízení

Na střední školu – dálková forma:
– podmínkou přijetí je úspěšné ukončení základního vzdělávání.

Přihláška ke stažení zde:

Termíny přijímacího řízení:
– SPŠ dálkové: 28. 8. 2019, výsledky budou zveřejněny 29. 8. 2019

Přípravné kurzy na přijímací řízení pro šk. rok 2019/20

Příravné kurzy vedou jednotliví učitelé – garanti předmětů, ze kterých se koná státní test u přijímacího řízení.

Termíny a zápis

Přípravné kurzy jsou již zahájeny.

Kontakt: RNDr. Marie Marešová – telefon 224 213 769, 778 736 241, marie.maresova@skolakrizik.cz

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2019/20

Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen 30. 4. 2019 pod registračními čísly a též na nástěnce ve vestibulu školy.
Pouze nepřijatí dostanou doporučeným dopisem rozhodnutí. Zákonní zástupci přijatých si vyzvednou rozhodnutí osobně v kanceláři školy.

Zápisový lístek musí být doručen do školy žákem, rodičem nebo poštou nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení – nejlépe současně s vyzvednutím rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou – výjimku tvoří uchazeči přijatí na odvolání.

Zápisový lístek neodevzdávají přijatí uchazeči dálkového studia.

V případě nepřijetí na školu, lze podat: Odvolání proti nepřijetí ke studiu (pdf)

 

Přijímací řízení pro VOŠ

Základní Informace:

Přihlášku je možno zaslat poštou nebo předat osobně v kanceláři školy. Pokud již máte maturitní vysvědčení, přiložte k přihlášce jeho kopii. K přijímacímu řízení s sebou vezměte originál maturitního vysvědčení.

Přijímají se uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkoušku nekonají. O přijetí či nepřijetí rozhodují výsledky maturitní zkoušky. Nejvyšší váhu mají známky z matematiky a fyziky.

Kritéria pro přijímací řízení:

Přijímají se uchazeči, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání maturitou. Vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti.

Uchazeči ze zemí mimo EU musí také předložit doklad o platném povolení k pobytu a nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR.

Do 1. ročníku mohou být přijati uchazeči, kteří získají stanovený počet bodů za výsledky maturitní zkoušky:
Počet bodů = 50 děleno průměr známek na maturitním vysvědčení.
Maximální možný zisk je 50 bodů.

Do 2. ročníku mohou být přijati uchazeči, kteří prokáží požadované znalosti z odborných předmětů při přijímací zkoušce. Pořadí uchazečů je stanoveno součtem bodů z:

 1. Maturitní zkoušky:
  Počet bodů = 50 děleno průměr známek na maturitním vysvědčení.
  Maximální možný zisk je 50 bodů.
 2. Písemného testu ze základních znalostí z odborných předmětů:
  Počet bodů = počet správných – počet špatných odpovědí.
  Maximální možný zisk je 50 bodů.

Celkově může tedy uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Podmínkou přijetí do 2. ročníku je předložení dokumentů, které prokazují úplné nebo základní elektrotechnické vzdělání, a vykonání přijímací zkoušky, která proběhne formou písemného testu z předmětů Elektrotechnika, Elektrické stroje, Elektronika, Automatizace, Strojnictví, Informatika, Fyzika. Vyžadují se základní znalosti učiva střední odborné elektrotechnické školy.

Vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti.
V případě přijetí ke studiu je nutno zaplatit první splátku školného (1500,-Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. (Jedná se o dvě splátky ve stejné výši ročně.)

Aktuální informace:

3. kolo přijímacího řízení VOŠ bylo vyhlášeno a bude probíhat průběžně do 15. 10. 2019. Přihlášky podávejte průběžně v kanceláři školy.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ F. Křižíka dne 28. 8. 2019 (pdf)

Přihláška ke studiu ke stažení

(formulářové pdf, možno vyplnit na počítači):

Tematické okruhy k přijímacím zkouškám:

Základy elektrotechniky:

 • Ohmův zákon, odpor vodiče, spojování odporů
 • Kirchhoffovy zákony a řešení obvodů
 • Výkon a Jouleovy ztráty
 • Elektrostatika – kapacita kondenzátoru, spojování
 • Elektromagnetismus – mag. pole, mag. indukce, indukční zákon, Hopkinsonův zákon, indukčnost
 • Střídavé sin obvody trojfázové – druhy zapojení(Y a Δ), výkony

Elektrické stroje:

 • Transformátory – princip a použití, 1 fázové a 3 fázové, regulace napětí a paralelní chod
 • Indukční a stejnosměrné motory – princip a druhy, spouštění a řízení otáček, momentová ch-ka M = f(n)

Elektronika:

 • Základní vlastnosti a použití polovodičových prvků (dioda, tranzistor, tyristor)

Automatizace:

 • Snímače, akční členy, logické řízení

Výpočetní technika:

 • Základy: textového editoru, tabulkového procesoru, grafického editoru, hardware

Mechanika:

 • Základní mech. veličiny, vztahy a jejich jednotky (rychlost, dráha, zrychlení, síla, moment, tření)

Strojnictví:

 • Pružnost, pevnost, technické kreslení, části strojů, technologie