Přijímací řízení pro SPŠ

1. kolo přijímacího řízení - Denní a dálkové studium 2021/22

Kritéria pro přijímací řízení

Denní studium SPŠ

1) Hodnotíme první pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku základní školy (nebo odpovídající období nižšího stupně víceletých gymnázií).
2) Z průměrného prospěchu sestavíme pořadí žáků a za pořadí přidělíme stejné bodové ohodnocení (1.místo 1bod, 2.místo 2body ….) a tento bodový zisk násobíme 0,4.
3) Z výsledků jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) sestavíme a obodujeme pořadí stejným způsobem, ale tento bodový zisk násobíme 0,6.

Body 1) až 3) se mohou měnit v závislosti na nařízení MŠMT vzhledem k vývoji epidemiologické situace.

4) Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
5) Minimální počet bodů u JPZ z testu z matematiky nutných pro přijetí je 12 a z testu z českého jazyka je 10.
6) Uchazeči, kteří nebudou na základě § 20 a § 60b odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školského zákona konat jednotný test z českého jazyka, budou konat pohovor ověřující znalost českého jazyka. Pro výpočet pořadí jim bude započtena hodnota určená Cermatem (podle redukovaného pořadí v přijímací zkoušce). Uchazeč, který v pohovoru neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka, nemůže být ke studiu přijat.
7) Dodání potvrzení k pobytu cizinců (§ 20 odst. 3 školského zákona). Po sečtení bodů bude vytvořeno pořadí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, vzestupným způsobem (čím méně bodů, tím lepší umístění) a tito budou přijímáni do naplnění kapacity.

Přihláška ke stažení zde:

Otevření tříd prvního ročníku ve školním roce 2021/2022:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme informace o počtu otevíraných tříd prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 v denním a dálkovém studiu SPŠ.

SPŠ denní studium:
– Maximální počet otevíraných tříd: 4 (120 žáků)
Obory vzdělání:
1) 26-41-M/01 Elektrotechnika – 2 třídy (60 žáků) – ŠVP: Elektrotechnika
2) 18-20-M/01Informační technologie – 2 třídy (60 žáků) – ŠVP: Informační technologie v elektrotechnice

Přípravné kurzy na přijímací řízení pro šk. rok 2021/22

Příravné kurzy vedou jednotliví učitelé – garanti předmětů, ze kterých se koná státní test u přijímacího řízení.

Vzhledem k epidemiologické situaci přípravné kurzy na školní rok 2021/22 neotvíráme.

Probíhají každý týden, kromě všech prázdnin až do termínu přijímacích testů. Zájemci se hlaste na uvedený kontakt, uveďte vždy, o který kroužek máte zájem. Žák je přihlášen v okamžiku, kdy jsou peníze na účtu.

Kontakt: RNDr. Marie Marešová – telefon 224 213 769, 778 736 241, marie.maresova@skolakrizik.cz