Přijímací řízení pro SPŠ

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vypisuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:
26-41-M/01 Elektrotechnika
18-20-M/01 Informační technologie

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/19:

 1. termín: pátek 12. dubna 2019
 2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

 1. termín: 13. května 2019
 2. termín: 14. května 2019

Přihlášky ke stažení zde:

Otevření tříd prvního ročníku ve školním roce 2019/2020:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme informace o počtu otevíraných tříd prvního ročníku ve školním roce 2018/2019 v denním a dálkovém studiu SPŠ.

SPŠ denní studium:

Maximální počet otevíraných tříd: 3 (90 žáků)
Obory vzdělání

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – 2 třídy (60 žáků)
  ŠVP: Elektrotechnika
 • 18-20-M/01 Informační technologie – 1 třída (30 žáků)
  ŠVP: Informační technologie v elektrotechnice

SPŠ dálkové studium:

Maximální počet otevíraných tříd: 2 (60 žáků)
Obory vzdělání:

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – 2 třídy (60 žáků)
  ŠVP: Elektrotechnika

Přípravné kurzy na přijímací řízení pro šk. rok 2019/20

Příravné kurzy vedou jednotliví učitelé – garanti předmětů, ze kterých se koná státní test u přijímacího řízení.

Termíny a zápis

Termíny zatím nejsou vypsány. Předběžne lze počítat s leden – únor.

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2019/20

Přijímací řízení pro VOŠ

Základní Informace:

Přihlášku je možno zaslat poštou nebo předat osobně v kanceláři školy. Pokud již máte maturitní vysvědčení, přiložte k přihlášce jeho kopii. K přijímacímu řízení s sebou vezměte originál maturitního vysvědčení.

Přijímají se uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkoušku nekonají. O přijetí či nepřijetí rozhodují výsledky maturitní zkoušky. Nejvyšší váhu mají známky z matematiky a fyziky.

Kritéria pro přijímací řízení:

Přijímají se uchazeči, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání maturitou. Vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti.

Uchazeči ze zemí mimo EU musí také předložit doklad o platném povolení k pobytu a nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR.

Do 1. ročníku mohou být přijati uchazeči, kteří získají stanovený počet bodů za výsledky maturitní zkoušky:
Počet bodů = 50 děleno průměr známek na maturitním vysvědčení.
Maximální možný zisk je 50 bodů.

Do 2. ročníku mohou být přijati uchazeči, kteří prokáží požadované znalosti z odborných předmětů při přijímací zkoušce. Pořadí uchazečů je stanoveno součtem bodů z:

 1. Maturitní zkoušky:
  Počet bodů = 50 děleno průměr známek na maturitním vysvědčení.
  Maximální možný zisk je 50 bodů.
 2. Písemného testu ze základních znalostí z odborných předmětů:
  Počet bodů = počet správných – počet špatných odpovědí.
  Maximální možný zisk je 50 bodů.

Celkově může tedy uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Podmínkou přijetí do 2. ročníku je předložení dokumentů, které prokazují úplné nebo základní elektrotechnické vzdělání, a vykonání přijímací zkoušky, která proběhne formou písemného testu z předmětů Elektrotechnika, Elektrické stroje, Elektronika, Automatizace, Strojnictví, Informatika, Fyzika. Vyžadují se základní znalosti učiva střední odborné elektrotechnické školy.

Vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti.
V případě přijetí ke studiu je nutno zaplatit první splátku školného (1500,-Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. (Jedná se o dvě splátky ve stejné výši ročně.)

Aktuální informace:

3. kolo přijímacího řízení VOŠ bylo vyhlášeno a bude probíhat až do 31.10.2018.
Přihlášky podávejte průběžně v kanceláři školy.

Přihláška ke studiu ke stažení

(formulářové pdf, možno vyplnit na počítači):

Tematické okruhy k přijímacím zkouškám:

Základy elektrotechniky:

 • Ohmův zákon, odpor vodiče, spojování odporů
 • Kirchhoffovy zákony a řešení obvodů
 • Výkon a Jouleovy ztráty
 • Elektrostatika – kapacita kondenzátoru, spojování
 • Elektromagnetismus – mag. pole, mag. indukce, indukční zákon, Hopkinsonův zákon, indukčnost
 • Střídavé sin obvody trojfázové – druhy zapojení(Y a Δ), výkony

Elektrické stroje:

 • Transformátory – princip a použití, 1 fázové a 3 fázové, regulace napětí a paralelní chod
 • Indukční a stejnosměrné motory – princip a druhy, spouštění a řízení otáček, momentová ch-ka M = f(n)

Elektronika:

 • Základní vlastnosti a použití polovodičových prvků (dioda, tranzistor, tyristor)

Automatizace:

 • Snímače, akční členy, logické řízení

Výpočetní technika:

 • Základy: textového editoru, tabulkového procesoru, grafického editoru, hardware

Mechanika:

 • Základní mech. veličiny, vztahy a jejich jednotky (rychlost, dráha, zrychlení, síla, moment, tření)

Strojnictví:

 • Pružnost, pevnost, technické kreslení, části strojů, technologie