ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Souvislá provozní praxe je dána učebním plánem studovaného předmětu a je pro všechny žáky 2. a 3. ročníků povinná. Souvislá praxe probíhá v termínu daném školou v dvoutýdenním cyklu – tj. 10 pracovních dnů po 6 pracovních hodinách. Je nutné absolvovat minimálně 50% této doby. V opačném případě není splněna jedna z podmínek pro klasifikaci z předmětu Praxe a v tomto případě je žák v následujícím školním roce žákem své třídy podmíněně do doby, než praxi absolvuje. V takovém případě doplňkovou praxi žák vykoná individuálně o hlavních prázdninách. Pro praxi o prázdninách platí stejné podmínky, jako pro praxi v řádném termínu. Deník praxe odevzdá žák, konající doplňkovou praxi, v termínu určeném pro do klasifikování na konci srpna školního roku, ve kterém měl student praxi absolvovat, zástupkyní ředitele školy RNDr. Marešové. Pozdější termín přichází v úvahu pouze pro dlouhodobě nemocné.

ŘÁDNÝ TERMÍN SOUVISLÉ PRAXE

Řádný termín souvislé praxe je stanoven na období 20. 5. – 31. 5. 2024

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Vedení školy doporučuje si zajistit praxi individuální, která bude kladně zohledněna při klasifikaci z předmětu Praxe. V odůvodněných případech bude možné požádat vedení školy o umožnění praxe organizované školou.

A/ Individuální praxe

Žáci, kteří si zajistí individuální praxi, mají na internetových oficiálních stránkách školy ke stažení formulář „Smlouva o odborné praxi studentů SPŠ (docx)„. Tento formulář si stáhnou, vyplní na počítači požadované údaje a vytisknou oboustranně na jeden list. Smlouvu nechají potvrdit u příslušné firmy. Jako přílohu přiloží výpis o registraci firmywww.justice.cz, nebo výpis z Živnostenského rejstříku, internetová adresa – www.rzp.cz. Smlouvu s přílohou odevzdají vyučujícímu, který byl pověřen dozorem při praxi pro příslušnou třídu (viz níže). Smlouvy lze odevzdávat průběžně, nejpozději do:

15. 3. 2024

Smlouvy odevzdané po tomto termínu, nebo smlouvy nesplňující výše uvedené požadavky, nebudou brány v úvahu a žák musí požádat o praxi organizovanou školou. Ředitelem školy budou schváleny pouze smlouvy, které budou kompletně vyplněny na počítači, ručně vyplněné smlouvy jsou neplatné!! Smlouvy budou vráceny žákům prostřednictvím pedagogického dozoru. Individuální praxe bude povolena pouze u firem elektro – silnoproud, slaboproud, výpočetní technika, avšak ne pouze se zaměřením nákup, prodej. U firem s jiným zaměřením je nutné doložit odbornou náplň praxe. Před nástupem na souvislou praxi si žáci stáhnou z oficiálních stránek školy formulář „Deník praxe„. Po ukončení praxe vyplněný formulář, potvrzený firmou, žáci odevzdají třídnímu učiteli. Absenci je nutné doložit řádnou omluvenkou.

B/ Organizovaná praxe

Žáci, kterým se nepodaří si zajistit individuální praxi, nebo ti, jejichž smlouva nebude splňovat výše uvedené požadavky, písemně požádají vedení školy o umožnění praxe organizované školou. Z internetových stránek školy si stáhnou formulář “Žádost o zajištění odborné praxe školou (pdf)“ vyplní a odevzdají vyučujícímu, který byl pověřen dozorem při praxi pro příslušnou třídu (viz níže). Pokud bude v žádosti uvedeno odmítnutí firmy nebo firem, jako důvod pro zajištění organizované praxe, musí to být na žádosti doloženo potvrzením alespoň jedné firmy. Žádosti lze odevzdávat průběžně, nejpozději do:

15. 3. 2024

Minimálně 14 dní před nástupem budou žáci informováni prostřednictvím nástěnek a určeného pedagogického dozoru o místu a podmínkách absolvování souvislé praxe. Místa praxe a pracovní doba jsou určeny smlouvou mezi školou a firmou, tudíž není možné je měnit.

Žák, který nesplní termín odevzdání smlouvy o individuální praxi, nebo žádosti o umožnění praxe organizované školou, nebude z předmětu Praxe klasifikován a platí pro něj pokyny uvedené výše.

Vedením a organizací souvislé praxe byl pověřen Bc. Aleš Rak.