IKAP2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

Projekt IKAP2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je praktická realizace vybraných klíčových intervencí, naplánovaných v krajském akčním plánu hl. m. Prahy. Díky projektu bude uvedena do praxe a podpořena sada nástrojů, které povedou v dlouhodobém měřítku k výraznému zkvalitnění pražského školství.

mplementace-rozvoje-komp-partner-s-fin-prispevkem.png

CZ.02.02.XX/00/22_003/0003543 „Křižík Šablony – OP JAK I“

Od 1.1.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Křižík Šablony – OP JAK I“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0003543, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků, spolupráci pedagogů, inovativní vzdělávání žáků a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Celková výše podpory činí 2.447.050,- Kč.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

skolakrizik-doucovani-zaku-eu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047 „Partnerem s finančním příspěvkem“

Implementace krajského akčního plánu II – komplexní program rozvoje klíčových kompetencí CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047 – „Partnerem s finančním příspěvkem“ byl spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se zapojuje jako partner v následujících aktivitách: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ, Tandemová výuka SŠ/VOŠ, Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, Stáže pedagogů SŠ /VOŠ u zaměstnavatelů.

mplementace-rozvoje-komp-partner-s-fin-prispevkem.png

Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

akreditace-erasmus

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č.2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122 „Moderní škola I. “

Moderní škola I. registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122. Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben 5 škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání.

logo-moderni-skola-eu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu
digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními
technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních
kompetencí a na prevenci digitální propasti.

digitalizujeme-skolu-komponenta-3.1

CZ.02.3.68/0.0./0.0/19_078/0021106  „Implementace krajského akčního plánu II“

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0./0.0/19_078/0021106 obdržela škola výpůjčkou od Pražského inovačního institutu notebooky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

projekt-notebooky-implementace-krajskeho-akcniho-planu-II

Ukončené projekty

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016679 „Křižík Šablony II“

Od 1.1.2020  – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Křižík šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016679, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 898.622,- Kč.

Križík šablony 2

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008072 „Křižík šablony“

Od 1.10.2017 – 30.9.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Křižík šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008072, který je polufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 869.218,- Kč.

krizik_sablony_eu

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001275 „Společně si rozumíme SPŠE FK“

Od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2021 je Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 realizátorem projektu "Společně si rozumíme SPŠ EFK" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001275, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.Celková výše podpory činí 804 958 Kč.

Hlavním cílem je podpora žáků s OMJ, pomoc při integraci těchto žáků a odstraňování případných jazykových bariér. Projekt také podporuje rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

Spolecne_si_rozumime_eu