V čem může výchovný poradce pomoci

 • Individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče v případě osobních, výchovných i studijních problémů
 • Řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení
 • Pomoc při profesní orientaci a volbě dalšího studia

Kontakt

Ing. Bc. Anna Mudruňková, výchovná poradkyně

E-mail: anna.mudrunkova@skolakrizik.cz
Tel.: 224 094 428

Konzultační hodiny

Na Příkopě 16 – 2. patro, kabinet VP:
středa 13.30 – 15.00

Peckova 292 – 2. patro vedle šaten:
pátek 9.00 – 10.00

Jiný termín je možný po předchozí domluvě. Na konzultaci je vhodné se předem domluvit, nejlépe mailem. Pokud vám v konzultačních hodinách nezvednu telefon, mám obvykle jiné jednání.

Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4.

Francouzská 56, Praha 10
Telefon ústředna: 267 997 011
Objednání: 267 997 020, 267 997 021
Informace: 267 997 021
Web: www.ppppraha.cz

Kdy za výchovným poradcem přijít

 • pokud máte problémy se zvládáním učiva,
 • máte pocit, že pracujete v časovém stresu, z čehož vyplývají vaše neúspěchy ve škole,
 • učitelé vás často upozorňují na nečitelné písmo, máte potíže s četbou nového textu apod.,
 • necítíte se dobře ve své třídě, máte obavy ze šikany,
 • vaše rodinné zázemí vám neposkytuje dostatečné podmínky pro přípravu do školy,
 • bezcílně plýtváte svým volným časem, přátelé vás odrazují od studia, propadáte závislostem (alkohol, drogy, automaty, hry apod.),
 • nemáte vůbec žádnou motivaci studovat tuto školu, chcete si zvolit jiný studijní či učební obor,
 • hledáte další uplatnění po absolvování naší školy.

Průběžná činnost a úkoly výchovného poradce

 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení, vedení evidence těchto žáků a zajištění evidence v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit obsah a rozsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření,
 • předávání odborných informací z oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,
 • sledování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků opakujících ročník,
 • konzultace pro žáky o studijních strategiích v případě problémů,
 • pomoc žákům prvních ročníků se zvládáním přechodu ze základní na střední školu,
 • konzultace s vyučujícími na požádání, účast při řešení studijních i výchovných problémů,
 • poskytování informací o činnosti školy, poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • individuální konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci v případě potřeby,
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků,
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4,
 • spolupráce se školní metodičkou prevence v oblasti sociálně patologických jevů,
 • účast na dnech otevřených dveří školy a veletrhu Schola Pragensis,
 • informace pro zájemce o studium a jejich rodiče, prezentace školy na dalších akcích,
 • účast na odborných školeních a seminářích pro výchovné poradce.

Užitečné odkazy

Důležité kontakty v případě problémů

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

www.ppppraha.cz
Francouzská 56, Praha 10
telefon: 267 997 020, 267 997 021

Linka bezpečí

zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let
www.linkabezpeci.cz
telefon: 116 111
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

Rodičovská linka

www.rodicovskalinka.cz
telefon: 606 021 021
e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz

Dětské krizové centrum

www.ditekrize.cz
nonstop linka důvěry
telefon: 241 484 149, 777 715 215
e-mail: problem@ditekrize.cz

DoNa linka

www.donalinka.cz
www.domacinasili.cz
pro oběti domácího násilí
telefon: 251 511 313
e-mail: dona@donalinka.cz

Národní linka pomoci AIDS

telefon: 800 144 444
Po – Čt 9 – 12, 13 – 18, Pá 9 – 12, 13,00 – 16,00 hod.

Nonstop linka pomoci AIDS

Telefon: 800 800 98