Povinně zveřejňované údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.:

1. Název

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.

3. Organizační struktura

Organizační struktura Organizační řád od 1. 7. 2022 (pdf)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka,
Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1

4.2 Vedlejší budova

Peckova 292/2, 186 00 Praha 8 -Karlín

4.3 Úřední hodiny

pondělí – čtvrtek 800 – 1500
pátek 800 – 1430

4.4 Telefonní čísla

viz kontakty

4.5 Číslo faxu

+420 224 094 460

4.6 Adresa internetové stránky

www.skolakrizik.cz

4.7 Adresa elektronické podatelny

kancelar@skolakrizik.cz

4.8 Další elektronické adresy

viz kontakty

4.9 Datová schránka

Adresa datové schránky: buuzmpw

5. Číslo účtu pro případné platby

2001 77 0006/6000 Běžný účet

2001 77 0049/6000 Doplňková činnost

2001 77 0030/6000 FKSP

2001 77 0022/6000 Euro

6. IČ

70837881

7. DIČ

CZ70837881

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní dokumenty

8.2 Rozpočet

viz http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/

9. Žádosti o informace

Administrativní pracovník určený k poskytování informací:
Helena Lněničková
Tel.: 224 094 422
E-mail: helena.lnenickova@skolakrizik.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

kancelar@skolakrizik.cz

nebo na adrese:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka,
Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky (pdf)

12. Formuláře

viz Formuláře

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Právní předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění,
 • vyhláška MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění,
 • vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrada za poskytování informací

Žádost o poskytnutí informací lze podat ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (dopisem, e-mailem) v sekretariátu školy. Při vyřizování žádosti postupuje škola dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.

15.1 Sazebník úhrad

Úhrady za služby související s poskytováním informací a úředními úkony poskytovanými školou

 • Nahlížení do předpisů a dokumentů – bezplatně
 • Kopírování A4 jednostranné – 2,00 Kč
 • Kopírování A4 oboustranné – 3,00 Kč
 • Tisk A4 černobílý – 3,00 Kč
 • Tisk A4 barevný – 6,00 Kč
 • Poštovné dle aktuálních sazebníků
 • Osobní náklady – 100,- Kč za každou započatou hodinu, kdy byla informace vyhledávána a zpracovávána

Správní poplatky uhradí žadatel

 • hotově při převzetí informace v sekretariátu školy
 • při písemném styku před zasláním informace na účet 2001770006/6000, do zprávy pro příjemce uveďte „Informace, jméno a příjmení žadatele“ (platí se osobní náklady + poštovné)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zprávy