Maturitní zkouška ve šk. roce 2023/24

Zkouška je rozdělena na část společnou a na část profilovou.

Společná část se skládá z předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk nebo Matematika

Profilová část

se skládá ze tří zkoušek, které stanoví ředitel školy na základě příslušného Školního vzdělávacího programu.

Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory:

Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z českého jazyka pro všechny obory:

Termíny konání maturitní zkoušky v roce 2023/24:

Termíny maturitních zkoušek ve školním roce 2023/24 budou doplněny. Mezitím je možné sledovat webové stránky CERMATU.

 • Písemné práce společné části z českého jazyka a literatury:  3. 4. 2024
 • Písemné práce společné části z cizích jazyků: 18. 4. 2024
 • Písemné a praktické zkoušky profilové části: 29. 4. 2024
 • Didaktické testy společné části: 2. 5. – 7. 5. 2024
 • Ústní zkoušky společné a profilové části:
  • 4E + 4C: od 27. 5. 2024
  • 4A + 4B + 4D: od 20. 5. 2024

Termíny MZ 2024 podzim

 • 2. 9. + 3. 9 2024 – didaktické testy dle jednotného zkušebního schématu
 • 4. 9. 2024 – písemná práce z Čj od 7.30 hod.
 • 5. 9. 2024 – praktická zkouška z odborných předmětů od 7.30 hod.
 • 10. 9. 2024 – ústní část profilové zkoušky od 7.30 hod

Témata z odborných předmětů k maturitním zkouškám pro jednotlivá zaměření

Informační technologie 4C + 4D

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2022/23

EnA Návrh elektrického rozvodu v průmyslu
EnB Posouzení účinků zkratu v elektrizační soustavě
Es Stanovení charakteristiky asynchronního motoru
Ek Kmitočtový filtr
AtENA Návrh použitelných senzorů, aktuátorů a programování automatické pračky
ENROB Výpočet zkratových poměrů v elektrizační soustavě
RobA Konstrukce a programování třídící linky
RobB Návrh použitelných senzorů, aktuátorů a programování světelného
dopravního značení
Ez Návrh vytápění domu tepelným čerpadlem
Cd 3D návrh kompletační řady silnoproudé a datové zásuvky
OpA Virtualizace firemního síťového prostředí
OpB Počítačové vybavení a síť pracoviště pro střih videa
Pm Vytvoření desktopové aplikace pomocí jazyka C/C++

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2021/22

EnA Obnova vedení NN v obci
EnB Linka 400 kV
Es Konstrukce momentové charakteristiky
Ek Generátor technických průběhů
At Řízení a simulace inteligentní křižovatky
AtD5 Řízení dopravníku
Lb Měření na cívce se železným jádrem
Ez Výpočet účinnosti mikrovlnného zařízení
EzD5 Mechanická charakteristika asynchronního motoru
Cd 2D návrh učebny pro výuku multimédií
OpA Simulace sítě ve virtuálním prostředí
OpB Počítačové vybavení a síť v rodinném domě
Pm Tvorba relační SQL databáze

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2020/21

EnA-ENA Návrh napájecích vodičů v průmyslovém provozu
EnB-ENA Výpočet účiníku zkratu v síti
Es Hodinové úhly transformátoru
Ez Návrh pohonu odstředivky
Cd Vymodelování strojního celku ve 3D
OpA Webový a souborový server ve virtuálním prostředí
OpB Návrh moderní počítačové učebny
Pm Programování databázového rozhranní v PHP

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2019/20

At Řízení odebíraného výkonu
Ek Dvoustupňový tranzistorový zesilovač
En4A-ENA Obnova linky 400 kV

Návrh napájecí sítě nízkého napětí v obci

Ep Simulace sítě ve virtuálním prostředí

Počítačové vybavení a síť malé firmy

Es Návrh provozu stejnosměrného motoru
Ez Grafické řešení přechodného děje
Oze Připojení MVE na síť
Se Výpočet maximálního úbytku napětí (ve voltech i v procentech)
Cd Modelování zadané strojní součásti – mechanické spojky – v programu
Inventor Professional 2019
Op Sestavení PC a simulace vztahu klient – server

Počítačové vybavení a síť školy

Pm Responzivní www stránka

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2018/19

At Řízení osvětlení schodiště v 4podlažním domě (Kh)
Řízení kompresorové stanice (Ba)
Ez Kontrola pohonu lyžařského vleku (Ba)
EnA-ENA Ověření zkratové odolnosti v síti vn (Mu)
EnB-ENA Návrh elektrické instalace v rodinném domě (Mu)
Es Základní charakteristiky asynchronního motoru (Ko)
Ep Sestavení PC a simulace virtuální sítě (Sy)
Počítačové vybavení a síť školy (Sy)
OpA Sestavení PC a simulace virtuální sítě 1 (Sy)
OpB Počítačové vybavení a síť v rodinném domě (Sy)
OpC Počítačové vybavení a síť pracoviště pro střih videa (Sy)
Cd Výkresová dokumentace v programu AutoCAD Mechanical 2019 (Tr)
Pm Programování konzolové aplikace (Du)

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2017/18

EnA-ENA Rekonstrukce elektrické instalace v bytovém domě
EnB-ENA Linka 400 kV
EnETA Vedení VVN/ZVN
Ez Návrh pohonu čerpadla
Es Regulace otáček cize buzeného motoru s využitím PWM
At-4A Řízení stavebního výtahu
At-4B Řízení brusky
EaA Asynchronní elektromotor v generátorickém režimu
EaB Skalární řízení otáček asynchronního motoru
OpA Počítačové vybavení a síť malé firmy
OpB Počítačové vybavení a síť školy
OpC Sestavení PC a simulace vztahu klient – server ve virtuálním prostředí
Pm Tvorba šablony www stránek v technologiích HTML5, CCS3
Cd Vygenerování kompletní výkresové dokumentace strojního celku v programu Inventor Professional 2017 /ruční činka/
   
   
repetenti  
En Dimenzování vedení v rozvětvené soustavě NN
Es Zatěžovací charakteristiky stejnosměrného motoru s cizím buzením

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2016/17

EnA-ENA Dimenzování a návrh vodičů v prům. provozu
EnB-ENA Určení poměrů na vedení vvn
EnETA Návrh elektrického rozvodu v obci
Ez Řešení elektromechanického přechodného děje
Es Rozběh asynchr. motoru s využitím přepínače Y/D
Lb Ztráty a účinnost asynchronního motoru
EaA Řízení otáček deriv. motoru napájecím napětím
EaB Cize buzený motor a jeho charakteristiky
Ek Generátor technických průběhů
OpA Sestavení a konfigurace PC
OpB Počítačové vybavení a síť graf. pracoviště DTP
OpC Počítačové vybavení a síť graf. pracoviště pro CAD
Pm Tvorba databáz. rozhraní jako webová aplikace
Cd Design. návrh futuristického vznášedla jako dopravního prostředku budoucnosti
At Řízení mísící jednotky
 
repetenti
En Dimenzování vedení v rozvětvené soustavě NN
Ea Charakteristiky asynchronního motoru