Maturitní zkouška ve šk. roce 2020/21

Zkouška je rozdělena na část společnou a na část profilovou.

Společná část se skládá z předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk nebo Matematika

Témata pro společnou část maturitní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory viz anglicky-jazyk (pdf)

Seznam titulů ke společné ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka viz Seznam titulů (pdf)
K ústní zkoušce z českého jazyka je potřeba také přinést vyplněný formulář se seznamem přečtené literatury (docx).

Profilová část se skládá ze tří zkoušek, které stanoví ředitel školy na základě příslušného Školního vzdělávacího programu.

Termíny konání maturitní zkoušky v roce 2020/21:

 • Písemné práce společné části z českého jazyka a literatury: květen 2021
 • Písemné práce společné části z cizích jazyků: květen 2021
 • Písemné a praktické zkoušky profilové části: duben 2021
 • Didaktické testy společné části: květen 2021
 • Ústní zkoušky společné a profilové části
  • D5: od 17. 5. – 21. 5. 2021
  • 4A: od 17. 5. – 21. 5. 2021
  • 4B: od 17. 5. – 21. 5. 2021
  • 4C: od 24. 5. –  28. 5. 2021

Další podrobnosti o maturitních zkouškách je možno nalézt na internetu: www.novamaturita.cz

Témata z odborných předmětů k maturitním zkouškám pro jednotlivá zaměření

Informační technologie 4C

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2019/20

At Řízení odebíraného výkonu
Ek Dvoustupňový tranzistorový zesilovač
En4A-ENA Obnova linky 400 kV

Návrh napájecí sítě nízkého napětí v obci

Ep Simulace sítě ve virtuálním prostředí

Počítačové vybavení a síť malé firmy

Es Návrh provozu stejnosměrného motoru
Ez Grafické řešení přechodného děje
Oze Připojení MVE na síť
Se Výpočet maximálního úbytku napětí (ve voltech i v procentech)
Cd Modelování zadané strojní součásti – mechanické spojky – v programu
Inventor Professional 2019
Op Sestavení PC a simulace vztahu klient – server

Počítačové vybavení a síť školy

Pm Responzivní www stránka

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2018/19

At Řízení osvětlení schodiště v 4podlažním domě (Kh)
Řízení kompresorové stanice (Ba)
Ez Kontrola pohonu lyžařského vleku (Ba)
EnA-ENA Ověření zkratové odolnosti v síti vn (Mu)
EnB-ENA Návrh elektrické instalace v rodinném domě (Mu)
Es Základní charakteristiky asynchronního motoru (Ko)
Ep Sestavení PC a simulace virtuální sítě (Sy)
Počítačové vybavení a síť školy (Sy)
OpA Sestavení PC a simulace virtuální sítě 1 (Sy)
OpB Počítačové vybavení a síť v rodinném domě (Sy)
OpC Počítačové vybavení a síť pracoviště pro střih videa (Sy)
Cd Výkresová dokumentace v programu AutoCAD Mechanical 2019 (Tr)
Pm Programování konzolové aplikace (Du)

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2017/18

EnA-ENA Rekonstrukce elektrické instalace v bytovém domě
EnB-ENA Linka 400 kV
EnETA Vedení VVN/ZVN
Ez Návrh pohonu čerpadla
Es Regulace otáček cize buzeného motoru s využitím PWM
At-4A Řízení stavebního výtahu
At-4B Řízení brusky
EaA Asynchronní elektromotor v generátorickém režimu
EaB Skalární řízení otáček asynchronního motoru
OpA Počítačové vybavení a síť malé firmy
OpB Počítačové vybavení a síť školy
OpC Sestavení PC a simulace vztahu klient – server ve virtuálním prostředí
Pm Tvorba šablony www stránek v technologiích HTML5, CCS3
Cd Vygenerování kompletní výkresové dokumentace strojního celku v programu Inventor Professional 2017 /ruční činka/
   
   
repetenti  
En Dimenzování vedení v rozvětvené soustavě NN
Es Zatěžovací charakteristiky stejnosměrného motoru s cizím buzením

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2016/17

EnA-ENA Dimenzování a návrh vodičů v prům. provozu
EnB-ENA Určení poměrů na vedení vvn
EnETA Návrh elektrického rozvodu v obci
Ez Řešení elektromechanického přechodného děje
Es Rozběh asynchr. motoru s využitím přepínače Y/D
Lb Ztráty a účinnost asynchronního motoru
EaA Řízení otáček deriv. motoru napájecím napětím
EaB Cize buzený motor a jeho charakteristiky
Ek Generátor technických průběhů
OpA Sestavení a konfigurace PC
OpB Počítačové vybavení a síť graf. pracoviště DTP
OpC Počítačové vybavení a síť graf. pracoviště pro CAD
Pm Tvorba databáz. rozhraní jako webová aplikace
Cd Design. návrh futuristického vznášedla jako dopravního prostředku budoucnosti
At Řízení mísící jednotky
 
repetenti
En Dimenzování vedení v rozvětvené soustavě NN
Ea Charakteristiky asynchronního motoru