Maturitní zkouška ve šk. roce 2021/22

Zkouška je rozdělena na část společnou a na část profilovou.

Společná část se skládá z předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk nebo Matematika

Profilová část

se skládá ze tří zkoušek, které stanoví ředitel školy na základě příslušného Školního vzdělávacího programu.

Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z anglického jazyka pro všechny obory:

Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z českého jazyka pro všechny obory:

Termíny konání maturitní zkoušky v roce 2021/22:

 • Písemné práce společné části z českého jazyka a literatury: od 2. 5. 2022 – Přesný termín bude stanoven MŠMT (duben 2022)
 • Písemné práce společné části z cizích jazyků: od 2. 5. 2022 – Přesný termín bude stanoven MŠMT (duben 2022)
 • Písemné a praktické zkoušky profilové části: 28. 4. 2022
 • Didaktické testy společné části: od 2. 5. 2022 – Přesný termín bude stanoven MŠMT (duben 2022)
 • Ústní zkoušky společné a profilové části:
  • 4A + 4C: 16. 5. – 20. 5. 2022
  • 4B + D5: 23. 5. – 27. 5. 2022

Témata z odborných předmětů k maturitním zkouškám pro jednotlivá zaměření

Informační technologie 4C

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2020/21

EnA-ENA Návrh napájecích vodičů v průmyslovém provozu
EnB-ENA Výpočet účiníku zkratu v síti
Es Hodinové úhly transformátoru
Ez Návrh pohonu odstředivky
Cd Vymodelování strojního celku ve 3D
OpA Webový a souborový server ve virtuálním prostředí
OpB Návrh moderní počítačové učebny
Pm Programování databázového rozhranní v PHP

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2019/20

At Řízení odebíraného výkonu
Ek Dvoustupňový tranzistorový zesilovač
En4A-ENA Obnova linky 400 kV

Návrh napájecí sítě nízkého napětí v obci

Ep Simulace sítě ve virtuálním prostředí

Počítačové vybavení a síť malé firmy

Es Návrh provozu stejnosměrného motoru
Ez Grafické řešení přechodného děje
Oze Připojení MVE na síť
Se Výpočet maximálního úbytku napětí (ve voltech i v procentech)
Cd Modelování zadané strojní součásti – mechanické spojky – v programu
Inventor Professional 2019
Op Sestavení PC a simulace vztahu klient – server

Počítačové vybavení a síť školy

Pm Responzivní www stránka

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2018/19

At Řízení osvětlení schodiště v 4podlažním domě (Kh)
Řízení kompresorové stanice (Ba)
Ez Kontrola pohonu lyžařského vleku (Ba)
EnA-ENA Ověření zkratové odolnosti v síti vn (Mu)
EnB-ENA Návrh elektrické instalace v rodinném domě (Mu)
Es Základní charakteristiky asynchronního motoru (Ko)
Ep Sestavení PC a simulace virtuální sítě (Sy)
Počítačové vybavení a síť školy (Sy)
OpA Sestavení PC a simulace virtuální sítě 1 (Sy)
OpB Počítačové vybavení a síť v rodinném domě (Sy)
OpC Počítačové vybavení a síť pracoviště pro střih videa (Sy)
Cd Výkresová dokumentace v programu AutoCAD Mechanical 2019 (Tr)
Pm Programování konzolové aplikace (Du)

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2017/18

EnA-ENA Rekonstrukce elektrické instalace v bytovém domě
EnB-ENA Linka 400 kV
EnETA Vedení VVN/ZVN
Ez Návrh pohonu čerpadla
Es Regulace otáček cize buzeného motoru s využitím PWM
At-4A Řízení stavebního výtahu
At-4B Řízení brusky
EaA Asynchronní elektromotor v generátorickém režimu
EaB Skalární řízení otáček asynchronního motoru
OpA Počítačové vybavení a síť malé firmy
OpB Počítačové vybavení a síť školy
OpC Sestavení PC a simulace vztahu klient – server ve virtuálním prostředí
Pm Tvorba šablony www stránek v technologiích HTML5, CCS3
Cd Vygenerování kompletní výkresové dokumentace strojního celku v programu Inventor Professional 2017 /ruční činka/
   
   
repetenti  
En Dimenzování vedení v rozvětvené soustavě NN
Es Zatěžovací charakteristiky stejnosměrného motoru s cizím buzením

Témata maturitních písemných prací z odborných předmětů ve šk. roce 2016/17

EnA-ENA Dimenzování a návrh vodičů v prům. provozu
EnB-ENA Určení poměrů na vedení vvn
EnETA Návrh elektrického rozvodu v obci
Ez Řešení elektromechanického přechodného děje
Es Rozběh asynchr. motoru s využitím přepínače Y/D
Lb Ztráty a účinnost asynchronního motoru
EaA Řízení otáček deriv. motoru napájecím napětím
EaB Cize buzený motor a jeho charakteristiky
Ek Generátor technických průběhů
OpA Sestavení a konfigurace PC
OpB Počítačové vybavení a síť graf. pracoviště DTP
OpC Počítačové vybavení a síť graf. pracoviště pro CAD
Pm Tvorba databáz. rozhraní jako webová aplikace
Cd Design. návrh futuristického vznášedla jako dopravního prostředku budoucnosti
At Řízení mísící jednotky
 
repetenti
En Dimenzování vedení v rozvětvené soustavě NN
Ea Charakteristiky asynchronního motoru